Om styret

Styret trenger engasjerte og ivrige mennesker som har lyst til å bidra til utviklingen av vår flotte klubb. Alle styrets medlemmer godtgjøres etter klubbens lov, sist revidert og vedtatt på årsmøtet 2016.

§ 25 Styregodtgjørelse

(1)  Alle medlemmer av styret får godtgjørelse tilsvarende idrettslagets mest kostbare treningsavgift, samt den mest kostbare spillerlisens påkrevet for idrettslagets aktive spillere.

(2) Andre godtgjørelser vedtas etter forslag fra styret på årsmøtet.

(3) Alle styremedlemmer må være medlem i idrettslaget og må således betale medlemsavgift til idrettslaget.

(4) Godtgjørelser utbetales, så langt det lar seg gjøre, i refusjon i treningsavgift for medlemmet og/eller medlemmets familie

For 2015 utgjorde standard godtgjørelse med andre ord 3955 kr (treningsavgift H1, 3000 + lisens senior, 955). Enkelte styremedlemmer kan også ha egen avtale.

Under er en beskrivelse av de ulike vervene.

Leder

Klubbens leder har ansvaret for den daglige driften. Lederen er bindeledd mellom klubben og Ski IL Alliansen, klubben og Oslo og Akershus Bandyregion, klubben og Ski kommune og mellom klubben og Ski Idrettsråd. Dette innebærer noen møter i året, styremøter i Alliansen (5-6 møter), medlemsmøter i Ski Idrettsråd (varierende grad av hyppighet og relevans).

Lederens viktigste enkeltoppgaver i løpet av en sesong er:

  • Avholde styremøter i klubben (avhengig av behov, har vært mellom 5 og 7 tidligere sesonger)
  • Sende inn diverse søknader (treningstid, LAM-midler)
  • Sende inn påmeldingsskjema til seriespill
  • Melde inn endringer i klubbens organisasjonsdata til Brønnøysundregiseret

Estimert tidsbruk på et år (inkludert styremøter a 1,5 timer): 20-60 timer. Avhengig av deligeringsevne og hva som skjer i miljøet rundt (møteaktivitet i Alliansen og Ski IR f.eks).

Leder er på valg hvert partallsår.

Nestleder

Klubbens nestleder fungerer stort sett som de øvrige styremedlemmene, men med ett unntak: Når leder er forhindret fra å representere klubben i styremøter i Ski IL Alliansen, er det nestleder som er vara (styret kan dog utnevne en annen vara).

Tradisjonelt sett har også nestleder ansvar for at trenere og støtteapparat for aldersbestemte spillere har gyldig politiattest. Det er den enkelte trener/del av støtteapparat som har ansvar for å gå til anskaffelse/fornyelse av attest – nestleder skal bare ha oversikt, samt informere om ordningen.

Estimert tidsbruk på et år: 15-30 timer.

Nestleder er på valg hvert oddetallsår.

Kasserer

Kasserer har ansvaret for klubbens daglige økonomi, herunder betaling av regninger og for å holde oversikt over innbetalte kontigenter. Litt mer detaljert omfatter oppgavene betaling av ca 80 fakturaer på et år (halleie, avgifter, refusjon av dommerregninger til lagledere, utstyr, cuper og seriespill), innkreving av kontigenter (med hjelp fra lagledere) og oppsett av klubbens årsregnskap, samt utarbeiding av forslag til budsjett (sammen med resten av styret).

Estimert tidsbruk på et år: 30-50 timer.

Kasserer er på valg hvert partallsår.

Medlem

Styremedlemmet har ansvar for å engasjere seg i arbeidet styret gjør. Dette innebærer at man tar på seg enkelte oppgaver ved behov. Dette kan for eksempel være å ta ansvar for anskaffelse av nye drakter for klubbens lag.

Estimert tidsbruk på et år: 15-25 timer.

Styret har to medlemmer. Et er på valg hvert år.

Vara

Varamedlemmet stiller opp på styremøter når et medlem ikke kan stille. Det blir dog oftest praktisert at varamedlemmene også inviteres i styrearbeidet. På den måten sørger man for at varamedlemmene får en tilhørighet til styret, og at man får et større eierskap til det arbeidet som gjøres.

Estimert tidsbruk på et år: 0 – 25 timer, avhengig av engasjement og forfall til styremøter.

Styret har to varamedlemmer. Et er på valg hvert år.