Sportslig utvalg

Våren 2018 godkjente styret opprettelsen av et sportslig utvalg i klubben. I utvalget skal alle lag og grupper som deltar i ordinært seriespill delta (G12 og oppover). I tillegg bør de øvrige aldersbestemte gruppene være representert.

Utvalget er opprettet for å skape mer samhandling mellom gruppene, samt avlaste styret for enkelte oppgaver som gruppene uansett må involveres i (f.eks søknad om treningstid).

Sportslig utvalg (SU) har ingen beslutningsmyndighet, men fungerer som et rådgivende organ uavhengig av styret.

Oppgavene til utvalget består blant annet av:

  • Utforme søknad om treningstid
  • Gi styret innstilling om påmelding av lag for kommende sesong
  • Sørge for at gruppene har nødvendig utstyr
  • Være en arena for utveksling av ideer og erfaringer mellom trenere og støtteapparat.

SU blir formelt opprettet våren 2018 under ledelse av Kristian Johannessen. Øvrige medlemmer vil listes opp på denne siden etter at utvalget har kommet skikkelig i gang (høsten 2018).